Luo Xiao Hei Zhan Ji ONA

The Legend of Luoxiaohei, 罗小黑战记